ประกันสังคม

คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย
Buy domperidone online|cheap Amoxil

สำนักงานประกันสังคม เผยมติคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยในวงกว้าง โดยลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 เตรียมเร่งยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อออกกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินต่อบ้านเรือน บริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วกัน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันสังคม โดยคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555 โดยลดจากอัตราเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ดังนี้
- ครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ลดลงจากเดิม ฝ่ายละร้อยละ 2
- ครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ลดลงจากเดิม ฝ่ายละร้อยละ 1

ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงจ่ายสมทบในอัตราเดิม คือ 2.75 การลดอัตราเงินสมทบในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละประมาณ 16,700 ล้านบาท ในส่วนของผู้ประกันตนแบ่งเบาภาระ ได้เฉลี่ยคนละประมาณ 1,700 บาท/ปี (คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39)

การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี โดยเฉพาะการรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

ทั้งนี้ มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

โดยจากประกาศนี้ จะทำให้ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ต้องจ่ายเงินประกันสังคมในเดือนมกราคม-มิถุนายน 450 บาท ลดลง 300 บาท (จาก 750)
และในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 600 บาท ลดลง 150 บาท (จาก 750)

online casino games slots
ตัวอย่างการคำนวนประกันสังคม ในกรณี 3%
เงินเดือน 100 บาท เสียค่าประกันสังคม 3 บาท
เงินเดือน 15,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (15,000 x 3)/100 = 450 บาท
เงินเดือน 20,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (20,000 x 3)/100 = 600 บาท
เงินเดือน 25,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (25,000 x 3)/100 = 750 บาท
เงินเดือน 50,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (50,000 x 3)/100 = 1,500 บาท
แต่ยอดที่จ่ายไม่เกิน 750 บาท ดังนั้น จ่ายค่าประกันสังคมเพียงแค่ 750 บาทเท่านั้น

ที่มา : http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?webId=0cat=98id=1645

online casino|generic Zithromax|Levitra online|generic Dostinex|Buy Orlistat online

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy dapoxetine online