ประกันสังคม

คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบปี 2555 ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย
Buy domperidone online|cheap Amoxil

สำนักงานประกันสังคม เผยมติคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยในวงกว้าง โดยลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 เตรียมเร่งยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อออกกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินต่อบ้านเรือน บริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วกัน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันสังคม โดยคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555 โดยลดจากอัตราเงินสมทบที่จ่ายในปัจจุบันฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ดังนี้
- ครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ลดลงจากเดิม ฝ่ายละร้อยละ 2
- ครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ลดลงจากเดิม ฝ่ายละร้อยละ 1

ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงจ่ายสมทบในอัตราเดิม คือ 2.75 การลดอัตราเงินสมทบในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละประมาณ 16,700 ล้านบาท ในส่วนของผู้ประกันตนแบ่งเบาภาระ ได้เฉลี่ยคนละประมาณ 1,700 บาท/ปี (คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39)

การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี โดยเฉพาะการรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

ทั้งนี้ มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

โดยจากประกาศนี้ จะทำให้ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ต้องจ่ายเงินประกันสังคมในเดือนมกราคม-มิถุนายน 450 บาท ลดลง 300 บาท (จาก 750)
และในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 600 บาท ลดลง 150 บาท (จาก 750)

online casino games slots
ตัวอย่างการคำนวนประกันสังคม ในกรณี 3%
เงินเดือน 100 บาท เสียค่าประกันสังคม 3 บาท
เงินเดือน 15,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (15,000 x 3)/100 = 450 บาท
เงินเดือน 20,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (20,000 x 3)/100 = 600 บาท
เงินเดือน 25,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (25,000 x 3)/100 = 750 บาท
เงินเดือน 50,000 บาท เสียค่าประกันสังคม = (50,000 x 3)/100 = 1,500 บาท
แต่ยอดที่จ่ายไม่เกิน 750 บาท ดังนั้น จ่ายค่าประกันสังคมเพียงแค่ 750 บาทเท่านั้น

ที่มา : http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?webId=0cat=98id=1645

online casino|generic Zithromax|Levitra online|generic Dostinex|Buy Orlistat online

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy domperidone online Buy Priligy online Buy Clomid online Buy furosemide online Buy Accutane online Buy Lasix online Buy Motilium online Buy dapoxetine online