สำหรับคนที่รอนโยบาลลดภาษีรถคันแรก ตอนนี้นโยบายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับ
domperidone
หน้าตาเป็นยังไงมาดูกัน

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/
รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วน
นำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทาง www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ
3.2 ผ่านทาง www.excise.go.th

เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
(1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์

4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสาร
ฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้

5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ
(Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขา ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

6. ในการยื่นขอรับคืนเงิน ผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำ
ขอทั่วประเทศ

7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้ หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น
เอกสาร

8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น
ไป) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและ
เงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15
วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

roulette online
http://onlinecasino-best.com 10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713
หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ

ตารางข้อมูลการคืนภาษีรถคันแรก

car1
car1
car1
generic Levitra|purchase Amoxil|order Diflucan|Buy MalegraFXT online|Buy Doxycycline online

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (Official Website)

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

Link Download สำรองเผื่อเข้าเว็บไม่ได้ครับ
Download Excel

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 comments to

  • chan

    รถคันแรกในชีวิต (ผมอยากได้รถกระบะ 4 ประตู) รถเก๋ง ใช้ต่างจังหวัดไม่ค่อยคุ้มครับ น่าจะลดภาษีสัก 30-40 เปอร์เซนต์นะครับ ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย(ซื้อครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิต)เรื่องจริงที่ขำไม่ออก เพราะเป็นผู้มีรายได้น้อย เลยพอเพียง

  • chan

    ลดภาษีรถกระบะครับผม(รถคันแรกนะครับ)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

order Amoxil| generic Diflucan| Buy Priligy online| order Lasix| Buy Clomid online| purchase Fluoxetine| Inderal without prescription