สำหรับคนที่รอนโยบาลลดภาษีรถคันแรก ตอนนี้นโยบายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับ
domperidone
หน้าตาเป็นยังไงมาดูกัน

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/
รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วน
นำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทาง www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ
3.2 ผ่านทาง www.excise.go.th

เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
(1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์

4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสาร
ฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้

5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ
(Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขา ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

6. ในการยื่นขอรับคืนเงิน ผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำ
ขอทั่วประเทศ

7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้ หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น
เอกสาร

8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น
ไป) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและ
เงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15
วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

roulette online
http://onlinecasino-best.com 10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713
หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ

ตารางข้อมูลการคืนภาษีรถคันแรก

car1
car1
car1
generic Levitra|purchase Amoxil|order Diflucan|Buy MalegraFXT online|Buy Doxycycline online

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (Official Website)

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

Link Download สำรองเผื่อเข้าเว็บไม่ได้ครับ
Download Excel

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 comments to

  • chan

    รถคันแรกในชีวิต (ผมอยากได้รถกระบะ 4 ประตู) รถเก๋ง ใช้ต่างจังหวัดไม่ค่อยคุ้มครับ น่าจะลดภาษีสัก 30-40 เปอร์เซนต์นะครับ ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย(ซื้อครั้งเดียวใช้ตลอดชีวิต)เรื่องจริงที่ขำไม่ออก เพราะเป็นผู้มีรายได้น้อย เลยพอเพียง

  • chan

    ลดภาษีรถกระบะครับผม(รถคันแรกนะครับ)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy domperidone online Buy Priligy online Buy Clomid online Buy furosemide online Buy Accutane online Buy Lasix online Buy Motilium online Buy dapoxetine online